Quotes

Volgens het Hof van Cassatie is het “onjuist” ervan uit te gaan dat “het begrip abnormale en goedgunstige voordelen, anders dan in het kader van de aftrek van vorige verliezen, in het kader van de aftrek voor risicokapitaal strikt [moet worden geïnterpreteerd] en zonder een al te ruime context in aanmerking te nemen” (Cass. 24 mei 2019). Over de vraag waarom dit cassatiearrest een ware ommekeer betekent in de discussie of een vennootschap voldoende economische substantie moet hebben om een beroep te kunnen doen op de aftrek voor risicokapitaal, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

“Om niet in botsing te komen met het non bis in idem-beginsel is het wellicht aan te bevelen, de rechtspraak van het EHRM in de zaak A/B tegen Noorwegen indachtig, te bepalen dat beide procedures en sancties [de fiscale procedure en sancties, en de strafrechtelijke procedure en sancties] deel moeten uitmaken van één samenhangend systeem in tijd en inhoud” (Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3515/005, 93). Zie Fiscoloog nr. 1616, p. 1 over de manier waarop de wetgever heeft getracht dat doel te bereiken via de wet van 5 mei 2019.

Het hof van beroep te Antwerpen wil van het Grondwettelijk Hof vernemen of “het gelijkheidsbeginsel [wordt] geschonden [als] men artikel 41 WIB 1992 als dusdanig interpreteert dat een natuurlijke persoon-koopman met een vereenvoudigde boekhouding niet belastbaar is op de meerwaarde op gronden die hij beroepsmatig gebruikt doch waarop hij geen waardevermindering boekte, terwijl een belastingplichtige die een dubbele boekhouding  voert op deze meerwaarde wel belastbaar is omwille van het feit dat hij deze grond moet opnemen op het actief van de balans, ook al heeft hij op die gronden geen waardeverminderingen geboekt” (Antwerpen 28 mei 2019). Over de reden waarom deze vraag niet los kan worden gezien van een eerder cassatiearrest over deze problematiek, zie Fiscoloog nr. 1615, p. 1.


Inhoud nr. 1617 van 26.06.2019

1 Vennootschapsbelasting
Notionele interestaftrek vergt dan toch voldoende economische substantie

4 BTW
Belastingvrij bijklussen : hoe hoog is de jaargrens ? 6.130 of 6.250 EUR ?

7 Vennootschapsbelasting
Beperking interestaftrek (ATAD) : technische wijzigingen

KORT
10 Rechtspraak
Inkomstenbelastingen
Art. 49 WIB 92 - Privéwoningen worden niet anders behandeld dan ‘lusthuizen’ - Grondwettelijk Hof 23 mei 2019

10 Circulaires
Hervorming vennootschapsbelasting. Wijziging afsluitdatum boekjaar. Antimisbruikbepaling

11 Parlementaire vragen
UBO-register. Entiteiten ‘gelijkaardig’ aan trusts en fiducieën

11 Rulings
Personenbelasting. Auteursrechten. Wat met ‘power point-presentatie’ en ‘ghostwriters’ ?
BTW. Co-housing. Wel of niet ‘vooraf’ ?

11 Varia
Varia - Gewestelijke wetgevers bereiden zich voor op ‘harde brexit’
Procedure - Toegang belastingambtenaren tot UBO-register : procedure
Inkomstenbelasting - Carry back landbouw : protocol met Vlaams Gewest
Varia - Innovatiepremies : gunstregeling andermaal verlengd
Sociaal statuut zelfstandigen - Vrijstelling sociale bijdragen : lot hangende gerechtszaken
Onderzoek en controle - Holdings met kapitaalverhoging en -vermindering in vizier
BTW - Nieuwe gebouwen : inlichtingen ‘op verzoek’ verstrekken
Belastingvermindering - Richtlijnen BV aangepast aan tijdelijke verhoging grens overuren
EU - ‘Europese’ lijst belastingparadijzen : opnieuw aangepast

14 Staatsblad
11 tot en met 24 juni 2019

15 EU-Publicatieblad

16 Vakpers